ASAHI

ASAHI DECK WHITE-GRAY / M014 L011

 • ¥ 11,000

ASAHI DECK VENTILE BLACK / M031 L028

 • ¥ 11,000

ASAHI TRAINER 3

 • ¥ 22,000

ASAHI DECK SLIP-ON WHITE-GRAY / M013 L010

 • ¥ 8,800

ASAHI DECK SLIP-ON BLACK / M030 LO27

 • ¥ 8,800

ASAHI BELTED LOW SUEDE ASAHI / M020 MUSTARD

 • ¥ 14,300

ASAHI TRAINER 2 GRAY / 024

 • ¥ 16,500

ASAHI TRAINER 2 BLACK / 024

 • ¥ 16,500

ASAHI BELTED LOW LEATHER BLACK / M022 L019

 • ¥ 18,700

ASAHI DECK SLIP-ON WHITE / M013 L010

 • ¥ 8,800

ASAHI DECK SLIP-ON MONOCHROME / M013 L010

 • ¥ 8,800